Elkészült az Eurovelo 6 kerékpárút Dömös – Szentendre közötti szakasz környezeti hatásvizsgálata.

Közzétette a Pest Megyei Kormányhivatal az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös– Szentendre szakaszának létesítésére vonatkozó előzetes a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati vizsgálati dokumentációt. A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak becslése és vizsgálata, a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló intézkedések megfogalmazása, valamint a tevékenységet környezetvédelmi szempontból esetlegesen kizáró okok felderítése. Az alábbiakban – Kisoroszit érintő – részleteket közlünk a Kétkeréken Konzorcium által készített tanulmányból.

 

Térkép - Kormányhatározat a Kisoroszi és Dunabogdány között épülő híd finanszírozásáról

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszán (PST_B001.07)”

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

1.1 Előzetes vizsgálati dokumentáció célja

Az előzetes vizsgálati dokumentáció célja a hazánkon átvezető Eurovelo 6 kerékpárút folytonosságának megteremtése. A Dömös –Szentendre közötti szakasz tervezési menetében lépéshátrányban van a csatlakozó szakaszokhoz képest. Ennek oka, hogy az eddig készült tanulmánytervek nyomvonalai nem kapták meg a szükséges engedélyeket, ezért elvetésre kerültek. Jelen vizsgálatban az ellehetetlenült nyomvonalak helyett új összekötési lehetőségeket biztosító változatokat elemzünk. A készítés alapját három útépítési tanulmánytervi nyomvonal képezi, mely kiegészül a két folyamkeresztezés hét hídhelyének vizsgálatával. Ez az összetett feladat túlmutat a hatályos jogszabályi kereteken, mert egy dokumentáción belül több változat együttes vizsgálatát kellett elvégeznünk. Feladatunk a nyomvonali lehetőségek létesítése és üzemeltetése során fellépő környezeti hatások becslése és vizsgálata. Az egyes esetekben a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása.

Hídtervek Kisorosziban

1.3.1 A tevékenység volumene, nyomvonalak ismertetése

A tervezési szakasz Visegrád Dömös település határától Szentendre Dera pataki átvezetésig tart. A nyomvonali vizsgálatok szempontjából a kerékpárforgalmi kötöttség, hogy EuroVelo nyomvonal, ezért kiemelt szolgáltatási szintet kell biztosítania. E miatt a nyomvonal „A” hálózati szerepű, a tervezési sebesség >20 km/h, a kiépítési keresztmetszete pedig (legalább) 3 haladósáv.

A megvalósíthatósági tanulmányok célja, hogy azonos alapokon összehasonlítható változatok között a döntéshozatalhoz támogatást adjon. Ezért ahol erre lehetőség volt 1-2 konkurens nyomvonal is vizsgálatra került. Az átvett útépítési tervekhez igazodva színkódolt jelöléssel láttuk el a változatokat. A folyamatosan végigvezetett kapta a piros, az egyes szakaszokon megjelenő változatok a sárga és lila színeket Az útépítési terven zöld színnel kerültek jelölésre a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények, világos kékkel a hálózati kapcsolat iránya. A továbbiakban az azonosítást is ez illetve az útépítési terveknek a tervezett kialakítás módja szerinti szakaszolását vesszük alapul.

A folyamatosan vezetett (piros) nyomvonal hossza 31.5 km, amit a két Duna híd, változó hosszal egészít ki. A sárga betétváltozatok hossza 24.5 km, a liláé 7.6km. A tervi hídhelyek a két dunai keresztezés környezetében kerültek vizsgálatra.

A kisoroszi híd helyének és szerkezeti megoldásának 3-3 változatával. A szentendrei híd helyének négy, szerkezeti megoldásának két változatával.

 

A kerékpárút vizsgált nyomvonalai minden szakaszon aszfalt burkolaton vezetettek. Nem minden esetben szükséges új út építése. A települési átkelési szakaszokon jellemző, hogy meglévő utak, utcák adják a kialakítás alapját. Ahol építeni szükséges, ott az újonnan építendő burkolatfelületek az útépítési előírások szerint 3,75m szélességgel készülnek. A helyi adottságokhoz alkalmazkodva és a szükséges egyedi kialakítások függvényében ez 3-5m között változhat.

1.3.1.2 A tervezett kialakítások

A nyomvonal Kisoroszinál és Szentendrénél keresztezi a Duna Szentendrei ágát. A keresztezési helyszínek közelében 3 és 4 ponton vizsgáltuk meg az elhelyezhetőséget. A kapcsolódó hídépítési tervek vázlattervei és látványtervei (tájvédelmi munkarésznél bemutatva) az alábbi kialakításokra készültek el (szemléltetésre kivágatokat készítettünk a hídépítési tervdokumentációból).

Kisoroszi – Dunabogdány összekötésére (HÍD-I, HÍD II és HÍD-III elhelyezési változatra vonatkozó szakaszjelöléssel) három változatban:

4.5.1 A létesítmény hatás

A tervezett kerékpáros útvonal az épített környezetben jellemzően már meglévő utakon, vagy azok mentén vezet, így területrészeket elválasztó új, érdemi hatás nem jelentkezik. A létesítmény területfoglaló hatása kis mértékben jelentkezik, ahol ténylegesen útépítésre kerül sor.

Egyes tervezési változatok esetén magánterületek kisajátítása szükséges. Fontos szempont kell, hogy legyen, az ilyen esetben szükséges épületbontás hatása az épített környezetre, még akkor is, ha a bontandó épület nem áll semmilyen hivatalos védelem alatt.

Legjelentősebb hatással a tervezett Duna hidak lesznek, mivel ezek jelentősen befolyásolják a település arculatát, forgalmát, hozzáférhetőségét. Ezek telepítési helyét és építészeti megvalósítását úgy kell megválasztani, hogy az a település fejlesztési koncepciójával, arculatával, építészeti elemeivel összhangban legyen. E tekintetben fontos az önkormányzatok és a lakosság bevonása, mivel az ő minden napi életük szerves részét fogják képezni a létesítmények.

4.6.3 A létesítmény hatása

Tájvédelmi szempontból jelentős mértékű módosító hatása a tervezett Duna hidaknak van. Ezek, méretükből és helyzetükből adódóan domináns tájképi elemek lehetnek. A további tervezés során nagy figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a műtárgyak ne uralják a tájat, hanem azzal összhangban legyenek.